Kalibrace, otázky a odpovědi

Jak dlouho kalibrace platí? Jaké jsou lhůty rekalibrace?

Asi nejčastějším dotazem, se kterým se setkáváme, je dotaz na lhůtu platnosti kalibrace.

Na rozdíl od stanovených měřidel, kde jsou lhůty pro ověření dány vyhláškou (345/2002 Sb.), v případě kalibrací si tuto lhůtu stanoví sám uživatel měřidla. Kalibrační laboratoř Vám nemůže určit, kdy si nechat měřidlo znovu kalibrovat. Tuto lhůtu si uživatel stanoví na základě různých faktorů, jako jsou vlastnosti měřidla, četnost používání, doporučení výrobce, podmínky prostředí, kde je používáno, účel používání, opotřebení, zkušenost z předchozích kalibrací tohoto měřidla apod. V neposlední řadě samozřejmě záleží také na požadavcích auditorů nebo kontrol, které k Vám chodí, případně může být doporučena lhůta v předpisech týkajících se Vašeho konkrétního odvětví činnosti (např. pokyn DIS-15 pro distributory léčiv).

Pokud si přejete mít v kalibračním listu uvedenou informaci o platnosti, můžeme ji do poznámky napsat, avšak pouze na Vaši písemnou žádost.

Co všechno je uvedeno v kalibračním listu? Jaké informace od Vás potřebujeme?

Adresa zákazníka – kalibrační list je vystaven na konkrétního zákazníka, nikoli jen na samotné měřidlo. Pokud tedy dodáváte / prodáváte měřidlo jiné firmě a chcete, aby byla v kalibračním listu uvedena tato firma, je nutné nás o tom informovat.

Umístění měřidla – v kalibračním listu je také uvedeno, kde je měřidlo umístěno. Pokud neuvedete jinak, bude zde všeobecně uvedeno umístění v provozu Vaší firmy. Jestliže tedy máte měřidlo v plánu umístit např. na pobočku v jiném městě a přejete si to konkrétně uvést v kalibračním listu, připište tuto informaci k objednávce.

Evidenční číslo měřidla – mnoho měřidel na sobě nemá uvedeno žádné výrobní číslo. Pro potřeby provedení kalibrace je však potřeba měřidlo nějak identifikovat. Z tohoto důvodu v laboratoři na takové měřidlo nalepíme štítek s evidenčním číslem, které pak také uvedeme v kalibračním listu. Pokud tedy máte ve Vaší společnosti zaveden určitý systém značení, číselnou řadu apod., rádi měřidlo označíme dle Vašeho přání.

Pojmy

Kalibrace

Soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami veličin udávaných měřidlem, nebo měřícím systémem, nebo hodnotami představovanými materializovanou (zhmotnělou, ztělesněnou) mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

Validace

Zajištění zdokumentovatelných důkazů, které vykazují vysoký stupeň jistoty, že monitorovaný proces probíhá tak, jak je předpokládáno.

Etalon

Ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřící systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky, nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Akreditace

Oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti, jejichž rozsah je uveden v Osvědčení o akreditaci.

Základní rozdělení měřidel:    

  • etalony
  • pracovní měřidla stanovená
  • pracovní měřidla nestanovená
  • certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu, nebo stanoveného či pracovního měřidla.

Návaznost měřidel

Zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel.

Ověření stanoveného měřidla

Potvrzuje se, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

Kalibrace pracovního měřidla

Metrologické vlastnosti pracovního měřidla se porovnávají zpravidla s etalonem, popř. lze použít certifikovaný nebo ostatní referenční materiál za předpokladu dodržení zásad návaznosti měřidel.

Doporučené produkty10